Thursday, 14 March 2013


ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಾಡುವುದು ಈ  ಮನಸು 
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಣುವುದು  ಸುಂದರ ಕನಸು 
ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಮೇಲೂ ಮುನಿಸು 
ಈ ಮನಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸು 

No comments: