Monday, 30 May 2016

ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಕೆ ಕಾಯುವುದೇ ಕಾಯಕ 
ಕಾಯಿಸುವ ಮನಸಿಗೆ ಆ ಮನಸ ಸೇರುವ ತವಕ 
ರಾಗಕ್ಕೆ ಭಾವವು ಸೇರಿ ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತ ಹರಿವಂತೆ 
ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ತವಕ ಸೇರಿದರೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದು ವಿರಹ 
ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಚಿಮ್ಮುವುದು ಪ್ರೇಮ ಬರಹ 

No comments: