Friday, 3 June 2016

ಮನಸಿನಾಳದ ನೋವಿಗಿಂತ ಬದುಕಿನಾಳದ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ 
ನೋವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಛಲದಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ನಾಚುವುದು ಆ ಸ್ವರ್ಗ 
ಸದಾ ನಗು ನಗುತಾ ಇರುವುದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಳಿನ ನಿಸರ್ಗ 

No comments: