Tuesday, 21 June 2016

ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆಯು  ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಅದಕೇ ಏನೋ ಕವನಗಳ ಕೆತ್ತನೆಯೂ ಕುಂದುತ್ತಿದೆ 
ಏನು ಮಾಡುವುದೋ ಕಾಣೆನು 
ಕವನ ಬರೆಯದೇ ನಾ ಬಾಳೆನು 
ದೂರ ಓಡದಿರು ಓ ನನ್ನ ಕವನ 
ನೀ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಾಗದು ನನ್ನ ಜೀವನ 

No comments: