Friday, 26 April 2013

ನೋವು


ಜೀವನವೇ ಹೀಗಲ್ಲವೇ ಬಯಸುವುದು ಎಂದೂ ಸಿಗದು 
ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಎಂದೂ ಮನವು ಒಪ್ಪದು 

ಹೋಗು ಮನಸೇ ನೀ ದೂರ ಹೋಗು ಆಸೆಗಳಿಂದ 
ಆಗ ನಿನಗೆ  ಸಿಗುವುದು ಮುಕ್ತಿ ನಿರಾಸೆಗಳಿಂದ 

ನೋವಲ್ಲೆ ಬೆರೆತರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ
ಬಾ ಮನಸೇ ನೀ ಎಲ್ಲ ನೋವಿಂದ ಆಚೆಗೆ 

ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸಿನ ಆಶಾಗೋಪುರ ಕಳಚಿ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ 
ಸೇರಿಬಿಡು ಮನವೇ ಬೇಗನೆ ನೀ ನನಸಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ 

No comments: