Thursday, 4 August 2016

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು 
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪದಪುಂಜಗಳ ಹೋರಾಟ 
ಪದವೂ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ನೀನಿಲ್ಲದ ಕ್ಷಣ 
ಯಾರೂ ತಿಳಿಯರು ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಪರದಾಟ 

No comments: