Thursday, 28 July 2016

ದುಃಖ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಗರದಂತೆ 
ಇಳಿಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಲೆಯಂತೆ ಹರಿಯುವುದು 
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ 
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಏಳುವುದು 
ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಭಯವ ಬಿಟ್ಟು 
ಈಜುವ ಕಲೆಯ ಕಲಿತು ಬದುಕಿನ ಬುನಾದಿಯ ಕಟ್ಟು 

No comments: