Monday, 11 July 2016

ಮೌನ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದಂತೆ ಮಾತು ನದಿಯಂತೆ 
ಮೌನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿದ್ದರೆ ಮಾತಾಡು 
ಕಾರಣ ನದಿ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಹರಿದರೂ 
ಕೊನೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಸಾಗರವನ್ನೇ 
ಹಾಗೆ ಮಾತು ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದರೂ 
ಕೊನೆಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು ಮೌನಕ್ಕೆ 

No comments: