Friday, 19 February 2016

ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 
ಆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇ ತಡೆಯಾಲಾಗದ ಮನಸು 
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕನಸಿಗೂ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಹಿಸುವುದೇ 
ಜೀವನದ ಚಿತ್ರವ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತುವ ಬದಲು 
ಇರುವ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮನದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ 
ಬದುಕೆಂಬ ಚಿತ್ರಪಟವು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವುದು 

No comments: