Monday, 19 October 2015

ಸಾವಿರ ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು 
ಸುಂದರ ಶಿಲೆಯಾಗುವಂತೆ 
ಈ ಮನಸಿಗೆ ನೋವಿನ ಮೇಲೆ ನೋವು ಆದಾಗಲೇ 
ಸಾಧನೆಯ ಬೆಳಕು ಬೇಗ ಹರಿಯುವುದು 
ನೊಂದ ಮನಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವುದು 

No comments: