Wednesday, 11 February 2015

ಮಾತು ಕಲಿಸುವ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡವಮ್ಮ 
ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಅಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಮ್ಮ 
ನೀರು ಕೊಡುವ ಅಮ್ಮ ಕಾವೇರಮ್ಮ 
ಇಂತ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಕೊಟ್ಟ ಕರುನಾಡಲಿ 
ಬದುಕುವ ನಾವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರಮ್ಮ          

No comments: