Sunday, 10 January 2016

ಮುಂಜಾನೆ ಬೀಸಿದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಇಳೆಯೆಲ್ಲ ಛಳಿ ಛಳಿ 
ಮನಸಿಗೆ ಬರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ 
ಭುವಿಯಲಿ ಬೀಸುತಿರುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು 
ಎಲ್ಲರ ಮನಸಿಗೂ ಬೀಸಲಿ ತಾನು ನಕ್ಕು ಪರರನ್ನು ನಗಿಸಲಿ 
ಕೋಪ ತಾಪ ನೋವು ದುಃಖಗಳನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೇಯಲು ಬಿಟ್ಟು 
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬ ತಣ್ಣನೆಯ ಆನಂದವ ಕಟ್ಟು 
ಮರೆಯೋಣ ದ್ವೇಷವ ಹರಸೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವ 

No comments: