Tuesday, 21 July 2015

ನನ್ನ ಎದೆಯೆಂಬ ಭುವಿಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿರುವೆ ಒಲವಿನ ಬೀಜವ 
ಪ್ರೀತಿಯ ಪನ್ನೀರು ಸುರಿದರೆ ಉದಯಿಸುವುದೇನೋ ಪ್ರೇಮ ಪುಷ್ಪ 
ಆ ಪುಷ್ಪ ಬಯಸುತಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರ್ವತದ ತುದಿಗೆ ಏರಲು 
ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಕಾಯುತಿದೆ ಪ್ರೆಮಗಂಗೆಯ ಹರಿಸುವ ಮನವು ಬರಲು 

No comments: