Friday, 4 March 2016

ಹೂವು ಹಣ್ಣಾಗುವುದು ಆದರೆ ಹಣ್ಣು ಹೂವಾಗಲಾರದು 
ಅಂತೆಯೇ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಬಹುದು ಆದರೆ 
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆವುದೇ ಹೊರತು 
ನಮ್ಮಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಿಸಲಾಗದು 

No comments: